Biedrība „Bauskas sākumskolas padome” īstenojusi projektu “Ejam DABĀ!”

Biedrība „Bauskas sākumskolas padome” īstenojusi  projektu “Ejam DABĀ!”

2020.gada sākumā biedrība “Bauskas sākumskolas padome” sagatavoja un iesniedza Bauskas novada pašvaldības rīkotajam iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” projekta pieteikumu “Ejam DABĀ?”.  Iesniegtā iniciatīva tika atbalstīta par kopējo finansējumu EUR 806,78.

Projekta mērķis bija dažādot brīvā laika pavadīšanas veidu gan skolas starpbrīžos, gan ārpus skolas laika kopā ar draugiem vai vecākiem, kā arī dažādot mācību stundu vadīšanas iespējas, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu iesaisti projekta attīstībā un popularizēšanā.

Projekta galvenās aktivitātes bija 4 galda spēļu galdu izgatavošana un uzstādīšana, kā arī papildus velonovietņu izgatavošana un novietošana ģimnāzijas pagalmā. Projektā bija paredzēts elementu uzstādīšanai rīkot ģimnāzijas audzēkņu un vecāku talku, bet sakarā ar valstī noteikto epidemioloģisko situāciju, to neorganizējām plašā mērogā, bet šaurā brīvprātīgo lokā. Publisks aicinājums lietot projekta laikā uzstādītos elementus netika rīkots šīs pašas situācijas dēļ. Bet ar prieku varam vērot kā skolotāji jau septembra sākumā ir iekļāvuši spēļu galdu izmantošanu jaunajā uz kompetencēm balstītajā mācību procesā, kā arī aicina bērnus tos izmantot brīvajā laikā.

Šis jau ir trešais Bauskas sākumskolas padomes īstenotais projekts, kas tapis Pašvaldības projektā „Mēs savam novadam”. Iepriekšējos gados tika uzstādīts Foto rāmis “Pastkarte no Bauskas” un  Bauskas pilsētā tika uzstādītas 15 izzinošās stacijas, kā arī radīts tūrisma ceļvedis „Izzini Bausku bērna acīm”.

Sanita Slaktere, biedrības „Bauskas sākumskolas padome” valdes priekšsēdētāja