8. novembris, 2018

Karjeras izglītība

Mērķis

Nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi. Radīt savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu pamatu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Uzdevumi

1. Motivēt skolēnus un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas.

2. Palīdzēt apzināties teorētiski un praktiski pielietojamas zināšanas sava potenciāla iepazīšanai un efektīvai izmantošanai sociālajā un darba vidē.

3. Veicināt skolēnu komunikācijas prasmes, prasmi diskutēt un vēlmi pašattīstīties.