Trešdiena, 12. Maijs, 2021. Ina, Ināra, Inārs, Valija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aktualitātes


20.04.2021.

Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties aptaujā

Bauskas novada pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādē.

Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 20. maijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt rakstveidā (izdrukājot) vai elektroniski.

 • Aptaujas anketa iedzīvotājiem PDF  |  Aptaujas anketa uzņēmējiem  PDF
 • Aptaujas veidlapu iespējams saņemt un aizpildīt Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.
 • Elektroniski anketu iespējams aizpildīt šeit (spied uz tās anketas attēla, kuru vēlies aizpildīt).

      

Atbilstoši Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobrī pieņemtajam lēmumam „Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”, ir uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde. 

Attīstības programmas izstrādātāji ir SIA „Baltkosults”, kuru uzdevums ir novērtēt jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos resursus, piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, nodrošināt integrētu pieeju problēmjautājumu risināšanā, kā arī veicināt plānošanas dokumentu sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu.

Izstrādes procesā tiek organizētas vairākas tematisko darba grupu sanāksmes, iesaistot pašvaldības administrācijas, kultūras, mākslas, izglītības, sporta, sociālo pakalpojumu, veselības nozares, aģentūru, uzņēmumu pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas, kā arī citus interesentus.

Vairāk informācijas par tematiskajām darba grupām lasi ŠEIT.

 

Bauskas novada pašvaldības informācija


08.04.2021.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties plānošanas dokumentu izstrādē!  

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes ir uzsākušas kopīgu attīstības plānošanas darbu un izstrādā Jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu.

Jaunveidojamā Bauskas novada (šobrīd – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku  novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Jaunveidojamā Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021.gada septembrim, bet apspriest tās varēs š.g. oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022.gada pavasarī.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās;
 • tematiskajās diskusijās;
 • stratēģiskajā sanaksmē;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

Tematisko darba grupu darbs plānots 2021.gada aprīlī – maijā.
Informatīvais kopsavilkums ŠEIT

Diskusijas notiks tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās aicināti tematisko darba grupu dalībnieki un ikviens interesents.

Lai pieteiktos tematisko darba grupu diskusijai, lūdzam aizpildīt REĢISTRĒŠANĀS VEIDLAPU.

Darba grupas norises ietvaros, dalībnieki tiks informēti par jomas aktualitātēm kā arī tiks organizētas diskusijas par jomas izaicinājumiem, vajadzībām, iespējām, vienosies par nākotnes vīziju un definēs nepieciešamās rīcības, lai vīziju sasniegtu.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties,  sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

Plānosim jaunā Bauskas novada attīstību kopā!

 

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


24.11.2020.

Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulcē lemj par jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanas komisijas sastāvu un atalgojumu

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktam, lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Bauskas novada domes priekšsēdētājs, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību deputātu kopsapulces vadītājs Arnolds Jātnieks deputātu kopsapulci sasauca 2020.gada 24.novembrī. Sapulce noritēja attālināti. Sapulcei reģistrējās 33 no kopumā 56 deputātiem. 

Kā pirmo jautājumu sapulces dalībnieki deputāti skatīja sagatavoto lēmumprojektu „Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju priekšsēdētājam, locekļiem un sekretāriem." Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par sekojošu atlīdzību: 

Bauskas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā:

priekšsēdētājam 7,00 EUR stundā;
sekretāram 6,60 EUR stundā;
komisijas loceklim 4,00 EUR stundā.

Iecirkņu komisijās:

priekšsēdētājam 6,00 EUR stundā;
sekretāram 5,00 EUR stundā;
komisijas loceklim 4,00 EUR stundā;
pieaicinātajai personai 4,00 EUR stundā.

Līdz 2020.gada 13. novembrim, kas bija jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš, Bauskas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi par 13 personām. 2 pieteikumi nebija atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam. Līdz ar to uz 11(vienpadsmit) jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām kandidē 11 (vienpadsmit) kandidāti: 5 kandidāti no Bauskas novada, 3 kandidāti no Vecumnieku novada, 2 kandidāti no Rundāles novada un 1 kandidāts no Iecavas novada. Bauskas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam tika saņemts pieteikums tikai par vienu personu - Juri Gaili. Balojumā deputāti vienbalsīgi apstiprināja Jura Gaiļa kandidatūru jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas amatam. Juris Gailis pateicās deputātiem par balsojumu, norādot, ka uztver to, kā uzticēšanos viņa 30 gadus ilgajai pieredzei šajā darbā. 

Turpinājumā deputāti balsoja par katru no vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem. Jaunveidojamā Bauskas novada Vēlēšanu komisijā ievēlēti:

Tālrīts Krastiņš 
Līga Kausiniece 
Zaiga Ārente 
Mārtiņš Sapats 
Māris Plēsnieks
Dace Šileika
Kristīne Brūvele 
Inguna Paegle 
Gita Eriņa 
Jānis Eimuss.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

 


23.11.2020.

Par jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisiju

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktam, lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce sasaukta šī gada 24.novembrī plkst.15.00. Kopsapulce notiks attālināti

Līdz 2020.gada 13. novembrim, kas bija jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš, Bauskas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi par 13 personām. 2 pieteikumi neatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam. Līdz ar to uz 11(vienpadsmit) jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām šobrīd ir 11 (vienpadsmit) kandidāti: 5 kandidāti no Bauskas novada, 3 kandidāti no Vecumnieku novada, 2 kandidāti no Rundāles novada un 1 kandidāts no Iecavas novada. 


 • Pieteikumos bija jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. 
 • Pieteikumam bija jāpievieno katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām. 
 • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums bija jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam bija pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
 • Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. 
 • Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram no Bauskas novadā apvienojamo pašvaldību (Bauska, Iecava, Rundāle un Vecumnieki) domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
 • Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
 • Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm, jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā par kandidātiem drīkst pieteikt esošo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) vēlēšanu komisiju locekļus.
 • Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.