27. jūlijs, 2017

Metodiskais centrs

Reģionāla metodiskā centra uzdevumi:

  • Veikt valsts ģimnāzijas pedagogu un citu izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva izglītības procesa organizēšanas kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos.
  • Sniedz mācību metodisko atbalstu plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestādēm.
  • Nodrošina valsts ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas, aktuālās mācību un metodiskās literatūras digitālā formā pieejamību plānošanas reģiona izglītojamajiem un pedagogiem.
  • Atbalsta valsts ģimnāzijas un plānošanas reģiona izglītības iestāžu un izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā, organizējot un nodrošinot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi vai dalību mācību priekšmetu olimpiādēs.

Bauskas Valsts ģimnāzijas Reģionālā metodiskā centra darbību organizē izglītības metodiķe Lāsma Krastiņa, kontaktinformācija: tel.nr 25561002.

 

Pedagogu tālākizglītība

Metodiskie materiāli