13. janvāris, 2022

Pedagogu tālākizglītība

Microsoft Teams  lietošana mācību procesā (A programma, 6 stundas)

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi

Lektors:

D.Jemeļjanovs

Programmas numurs

2020.gada 2.decembrī Nr.3-14.15.2/13

Kursu programmas anotācija

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja praktiski apgūt Microsoft Teams  platformu attālinātā un klātienes mācību procesa nodrošināšanai.  Pedagogiem būs iespēja veidot mācību uzdevumu, kontroldarbu Microsoft Teams  platformā. Dalīties pieredzē par koplietošanas dokumentu pielietošanas iespējām mācību procesā. Apgūt tiešsaistes stundu  organizēšanas pamatus, tai skaitā, trešo programmu lietojumu tiešsaistes stundā.

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai. (A programma, 12 stundas)

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi

Lektores:

Sanita Anspoka, Santa Nākmane

Programmas numurs

2020.gada 2.decembrī  Nr.3-14.15.2/12

Kursu programmas anotācija

Pedagogi apgūs dažādus IT rīkus atgriezeniskās saites sniegšanai, lai palīdzētu skolēniem sasniegt stundas mērķus, iegūt personalizētu atgriezenisko saiti par viņu mācīšanas un mācīšanās ietekmi, lai fokusētos uz skolēnu individuālo mācību sniegumu uzlabošanu. Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai metožu arsenālā sniedz iespēju katram pedagogam savā darbībā īstenot vispiemērotāko metodi vai metodisko paņēmienu atbilstoši mērķim un uzdevumiem, skolēnu zināšanām, spējām, prasmēm un pieredzei, videi un situācijai.

Mācīšanās kopā ar citiem – komunikācija, sadarbība skolēnu individuālo kompetenču attīstībai. (A programma, 6 stundas)

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi

Lektores:

Inga Pāvula

Programmas numurs

2020.gada 2.decembrī Nr.3-14.15.2/14

Kursu programmas anotācija

Nodarbībās pievērsīsim uzmanību praksei un dalībnieku pieredzei, lai  diskutētu un rastu atbildes šādām tēmām: Kādi ir sadarbības zemūdens akmeņi? Kā motivēt vai demotivēt sadarbībai? Komunikācijas šķēršļi, kas traucē sadarbībai? Kāda ir pašrefleksijas loma profesionālajā vidē?

Teātra mākslas nodarbības mūsdienu skolā (A programma, 6 stundas)

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi

Lektors:

Oskars Kļava

Programmas numurs

2020.gada 13.oktobrī Nr. 3.-14.15.2/10

Kursu programmas īsa anotācija

Kursu rezultāta kursa dalībnieki pilnveido un apgūst savu kompetenci – spēju radoši izmantot

iegūtas zināšanas un prasmes teātra mākslas stundas. Latvijas izglītības reformas ” Skola 2030″

konteksta, ir teātra mākslas izglītība, kuras teorētiski metodoloģiska bāze ir drāmas pedagoģija, kas

ir iekļauta Latvijas izglītības saturā.

Kā veidot uzdevumus, kuri veicina skolēnu iedziļināšanos? (A programma, 6 stundas)

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi

Lektors:

Uldis Dzērve

Programmas numurs

2020.gada 25.septembrī Nr. 3.-14.15.2/8

Kursu programmas īsa anotācija

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja analizēt uzdevumus, kuri tiek izmantoti mācīšanā un vērtēšanā – kādas prasmes uzdevums attīsta/mēra; kāds kognitīvās darbības dziļums tiek sagaidīts; kā uzdevumos izpaužas kompleksums. Dalībnieki pārveidos mācību uzdevumus panākot to lielāku dziļumu. Dalībniekiem būs iespēja sniegt viens otram atgriezenisko saiti par izveidotajiem uzdevumiem, diskutēt, dalīties pieredzē.

Dabaszinātņu jomas mācību satura izveides principi un apguves plānošanas iespējas (A programma, 12 stundas)

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības dabaszinātņu jomas pedagogi

Lektore:

Ilze Cīrule

Programma saskaņojums:

2019.gada 29.novembrī; Nr. 3.-14.15.2/12

Kursu programmas īsa anotācija

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par mācību satura izveides un  vērtēšanas pieejas maiņu, dabaszinātņu jomas standarta un mācību programmu struktūru.  Pedagogiem būs iespēja plānot mācību satura apguvi, sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem. Programmas izveides pamatā ir pieredze, kas balstās pētījumu datos un laikam atbilstoša mācību procesa aprobācijas atziņās, kas gūtas, vērojot  un analizējot mācību stundas Latvijas skolās, un piedaloties mācību satura izstrādē.

Skolotāju sadarbības organizēšana  jaunā satura ieviešanas  atbalstam (A programma, 16 stundas) 

Mērķauditorija

Skolu komandas, kuru sastāvā ir viens direktora vietnieks un divi pedagogi

Lektore:

Inga Pāvula

Programma saskaņojums:

2019.gada 11. oktobrī; Nr. 3.-14.15.2/10

Kursu programmas īsa anotācija

Jaunā satura ieviešanā un īstenošanā būtiska būs skolotāju sadarbības plānošana, vadīšana un organizēšana, lai veidot vienotu izpratni un sistēmu mācību procesa īstenošanai. Programmas rezultātā būs izmēģināta  un izvērtēta iespējamā  sistēma skolotāju sadarbībai skolā  jaunās pieejas ieviešanai, kuru iespējams  pilnveidot un attīstīt, atbilstoši mācību darba organizācijas vajadzībām.

Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda (A programma, 12 stundas)

Mērķauditorija

Skolu komandas, kuru sastāvā ir viens direktora vietnieks un divi pedagogi

Lektors:

Uldis Dzērve

Programma saskaņojums:

2019.gada 16. oktobrī; Nr. 3.-14.15.2/11

Kursu programmas īsa anotācija

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par mūsdienīgas, uz  konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošanu un analīzi, iepazīties ar pieredzi, kā profesionāli izmantot konkrētas metodes un darba formas, lai uzlabotos skolēnu rezultāti, diskutēt par skolotāju sadarbības iespējām. Programmas izveides pamatā ir pieredze, kas balstās pētījumu datos un laikam atbilstoša mācību procesa aprobācijas atziņās, kas gūtas, vērojot  un analizējot mācību stundas Latvijas skolās.