Informācija 2021./2022. mācību gada sākumam

Uzmanību!

 • Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē,
  ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu,
  distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību.
 • Nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu
  vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.
 • Testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādē testa veikšana notiks
  sadarbībā ar konkrētu laboratoriju, un izglītības iestādei ir tiesības nodot tai skolēna datus.
  Iknedēļas COVID-19 izmeklējumus BVĢ veiks E. Gulbja Laboratorija.

 

Saites noderīgai informācijai

1.Siekalu parauga savākšanas lietošanas instrukcija
https://www.egl.lv/noderiga-informacija/automatizeta-analizu-nodosanas-iekarta/siekalu-parauga-
savaksanas-lietosanas-instrukcija/

2. Mācību procesa organizēšana.

https://covid19.gov.lv/index.php/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/macibu-procesa-organizesana
3 . Ikgadējā IZM konference
https://www.facebook.com/518862558163654/videos/545230866681455
4.Jautājumi un atbildes
https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-
0?fbclid=IwAR1okTTLxftFEbfdwEhB_cjHI2SGeH6NU63k6n10eZdLg_M2s5FI3-vfZpA
5. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506466&mode=mk&date=2021-08-
17&fbclid=IwAR1I7LamSeQLV-O_2wpwEHyT36IqJ5m-ujCX0Yho2-2yxaRxtFmpIlgL8Bk