25. maijs, 2017

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijā 2020./2021. m.g.

Informācija par kārtību, kādā izglītojamos uzņem Bauskas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās, regulāri tiek aktualizēta, ievērojot valstī izsludināto ārkārtas stāvokli.  Lūdzam sekot līdzi informācijai!

Uzņemšana notiek norādītajās dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00:                                                                                                                                       

Dokumentu iesniegšanas veidi:

-Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un pārējos nepieciešamos dokumentus nosūta uz skolas e-pastu: gimnazija@bauska.lv

-Izdrukātu, aizpildītu un parakstītu iesniegumu un pārējos nepieciešamos dokumentus:

1)iemet pastkastītē pie skolas ieejas durvīm,

2)ieskanētu vai nofotografētu nosūta uz skolas e-pastu: gimnazija@bauska.lv

-Klātienē skolas lietvedībā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28779553

 

 

Pieteikšanās 1. klasei 2021./2022. m.g.

Nākamajam mācību gadam (2021./2022.m.g.) uzņemšanai 1.klasē jāraksta iesniegums uzņemšanai pretendentu rindā. Iesnieguma iesniegšanas veidus skatīt augstāk.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

1. klase

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Līdz 25.maijam tiek komplektētas 1.klases pēc iepriekš reģistrētiem iesniegumiem.

*ja nav iepriekš reģistrēts skolā, tad raksta direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa šeit)

-Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi,

-Medicīniskā karte - izziņa nr. 026/u par veselības stāvokli

CITA INFORMĀCIJA:

25.maijā plkst.18.00 video tiešsaiste ZOOM programmā vecākiem par piedāvātajām izglītības programmām un uzņemšanu Bauskas Valsts ģimnāzijā. Pieteikšanās video tiešsaistei: šeit

No 17.līdz 21.augustam plānota iepazīšanās ar skolu un skolotājām nometnē "Taurenītis"

7. klase

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 1., 2., 3.jūnijā,

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 5.jūnijā uz iesniegumā minēto e-pastu

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

-6.kl.liecības kopija.

CITA INFORMĀCIJA:

20.maijā plkst.18.00 video tiešsaiste ZOOM programmā skolēniem un vecākiem par piedāvātajām izglītības programmām un uzņemšanu Bauskas Valsts ģimnāzijā. Pieteikšanās video tiešsaistei: šeit

28.augustā plkst.10.00  skolā tikšanās ar skolas vadību un klašu audzinātājiem.

10. klase

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 13., 15., 16.jūnijā

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 18.jūnijā uz iesniegumā norādīto e-pastu

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

-apliecības par pamatizglītības apguvi kopija,

-medicīniskā karte - izziņa nr. 026/u par veselības stāvokli

CITA INFORMĀCIJA:

21.maijā plkst.18.00 video tiešsaiste ZOOM programmā skolēniem un vecākiem par piedāvātajām izglītības programmām un uzņemšanu Bauskas Valsts ģimnāzijā. Pieteikšanās video tiešsaistei: šeit

28.augustā plkst.11.00 skolā tikšanās ar skolas vadību un klašu audzinātājiem.