27. jūlijs, 2017

Metodiskais centrs

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra mērķi un uzdevumi

1. Nodrošināt metodisku atbalstu mācību priekšmetu pedagogiem izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā.
2. Apspriest un risināt dažādu mācību priekšmetu metodikas problēmas, izstrādāt priekšlikumus mācību priekšmetu metodikā.
3.Organizēt savstarpējās pieredzes apmaiņas un pedagogu tālākizglītības pasākumus.
4.Motivēt skolēnus, panākt mācību sasniegumu izaugsmi valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, projektu un zinātniski pētnieciskajā darbā.
5. Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, praktiskās inovatīvās un radošās darbības un pieredzes popularizēšanu, organizējot konferences, seminārus, izstādes un citas izglītības aktivitātes.

 

Metodiskā centra darbu organizē skolas metodiķe Lāsma Krastiņa.